Szanowna/y Pani/Panie,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia opon Misztal spółka jawna z siedzibą w Świętochłowicach pod adresem ul. Chorzowska 114, 41-605 Świętochłowice (dalej: Administrator).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie i stosownie do zgody udzielonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) w celu, którego zgoda dotyczy;
  2. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem,, realizacji zawartej z Administratorem umowy, dokonania czynności prawnej przez Administratorem na Pani/Pana żądanie; w tym w celu dokonania badania wiarygodności kredytowej dla udzielenia kredytu kupieckiego.
  3. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), tj. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów księgowych i podatkowych,
  4. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • weryfikacji wiarygodności kredytowej;
   • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy należności, statystyki i raportowania wewnętrznego,
   • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,
  2. banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne, usługi biur informacji gospodarczych i wywiadowni gospodarczych, usługi ubezpieczeniowe, windykacyjne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Administratora;
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  1. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania;
  2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, w szczególności:
   • dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   • dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),
  4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzecie – do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora;
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej z Administratorem.
 10. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 6 i 7, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres ul. Chorzowska 114, 41-605 Świętochłowice
  2. elektronicznie na adres mail: misztal@misztal.pl
  3. osobiście w siedzibie Administratora pod adresem ul. Chorzowska 114, 41-605 Świętochłowice.
 11. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, firmę działalności gospodarczej, NIP, REGON, KRS),
  2. dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu),
  3. dane finansowe (np. dane o dochodach, zobowiązaniach),
 12. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (np. CEIDG, REGON, KRS), od organizacji posiadających dane pomocne do celów oceny wiarygodności kredytowej (np. Biuro Informacji Kredytowej, biura informacji gospodarczej, wywiadownie gospodarcze).